Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO tele-shop.pl

z 03.10.2013 r.

 

I. Definicje

U?yte w Regulaminie poj?cia oznaczaj?:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie b?d?c? osob? prawn?, której przepisy szczególne przyznaj? zdolno?? prawn?, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin ?wiadczenia us?ug drog? elektroniczn? w ramach Sklepu internetowego;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dost?pny pod www.tele-shop.pl, za po?rednictwem którego Klient mo?e w szczególno?ci sk?ada? Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzeda?y – umowa sprzeda?y Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomi?dzy Iso Trade a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzeda?y konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda?y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – o?wiadczenie woli Klienta, zmierzaj?ce bezpo?rednio do zawarcia Umowy sprzeda?y, okre?laj?ce w szczególno?ci rodzaj i liczb? Towaru.


II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin okre?la zasady korzystania ze Sklepu internetowego tele-shop.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn?.

2.3. Sklep internetowy, dzia?aj?cy pod adresem www.tele-shop.pl, prowadzony jest przez ISO TRADE Mateusz Lasota, Al. Rzeczypospolitej 116, 59-220 Legnica pos?uguj?cym si? numerem NIP: 6912221018 i REGON: 020206884

2.4. Niniejszy Regulamin okre?la w szczególno?ci:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady sk?adania drog? elektroniczn? Zamówie? w ramach Sklepu internetowego;

c.) zasady zawierania Umów sprzeda?y z wykorzystaniem us?ug ?wiadczonych w ramach Sklepu internetowego.

2.5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest mo?liwe pod warunkiem spe?nienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient nast?puj?cych minimalnych wymaga? technicznych:

a.) Komputer z dost?pem do sieci Internet z zainstalowan? wyszukiwark? np. Internet Explorer, Mozilla itd.

2.6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we w?asnym zakresie uzyska? dost?p do stanowiska komputerowego lub urz?dzenia ko?cowego, z dost?pem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa prowadz?cy Sklep zastrzega sobie mo?liwo?? ograniczenia ?wiadczenia us?ug za po?rednictwem Sklepu internetowego do osób, które uko?czy?y wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostan? o powy?szym powiadomieni.

2.8. Klienci mog? uzyska? dost?p do niniejszego Regulaminu w ka?dym czasie za po?rednictwem odsy?acza zamieszczonego na stronie g?ównej serwisu tele-shop.pl oraz pobra? go i sporz?dzi? jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególno?ci ich opisy, parametry techniczne i u?ytkowe oraz ceny, stanowi? zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Klient ma prawo do rejestracji w Sklepie.

3.2. Rejestracja nast?puje poprzez wype?nienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udost?pnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyra?enie zgody na tre?? Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowi?zkowe.

3.4. Sklep mo?e pozbawi? Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak równie? mo?e ograniczy? jego dost?p do cz??ci lub ca?o?ci zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególno?ci, gdy Klient:

a.) poda? w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawd?, niedok?adne lub nieaktualne, wprowadzaj?ce w b??d lub naruszaj?ce prawa osób trzecich,

b.) dopu?ci? si? za po?rednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególno?ci dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c.) dopu?ci si? innych zachowa?, które zostan? uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowi?zuj?cymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godz?ce w dobre imi? Sklepu.

3.5. Osoba, która zosta?a pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie mo?e dokona? powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Iso Trade.

3.6. W celu zapewnienia bezpiecze?stwa przekazu komunikatów i danych w zwi?zku ze ?wiadczonymi w ramach Witryny us?ugami, Sklep podejmuje ?rodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro?enia bezpiecze?stwa ?wiadczonych us?ug, w szczególno?ci ?rodki s?u??ce zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesy?anych w Internecie.

3.7. Klient zobowi?zany jest w szczególno?ci do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania tre?ci zabronionych przez przepisy prawa, np. tre?ci propaguj?cych przemoc, znies?awiaj?cych lub naruszaj?cych dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu w sposób nie zak?ócaj?cy jego funkcjonowania, w szczególno?ci poprzez u?ycie okre?lonego oprogramowania lub urz?dze?,

c.) niepodejmowania dzia?a? takich jak: rozsy?anie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuci??liwy dla innych klientów oraz dla Iso Trade,

e.) korzystania z wszelkich tre?ci zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie w?asnego u?ytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowi?zuj?cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a tak?e z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzeda?y

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzeda?y za po?rednictwem Sklepu internetowego nale?y wej?? na stron? internetow? www.tele-shop.pl, dokona? wyboru , podejmuj?c kolejne czynno?ci techniczne w oparciu o wy?wietlane Klientowi komunikaty oraz informacje dost?pne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 

4.3. W trakcie sk?adania Zamówienia – do momentu naci?ni?cia przycisku „Z?ó? zamówienie” – Klient ma mo?liwo?? modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu nale?y kierowa? si? wy?wietlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dost?pnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystaj?cego ze Sklepu internetowego wszystkich niezb?dnych danych, wy?wietlone zostanie podsumowanie z?o?onego Zamówienia. Podsumowanie z?o?onego Zamówienia b?dzie zawiera? informacje dotycz?ce:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz ??cznej ceny zamawianych produktów lub us?ug, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (je?li wyst?puj?),

c.) wybranej metody p?atno?ci,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

f.) [...]

4.5. W celu wys?ania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji tre?ci Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowi?zkowe oraz naci?ni?cie przycisku „Z?ó? zamówienie”. Z?o?enie zamówienia jest jednonaczne z konieczno?ci? uiszczenia zap?aty za zamówienie. Towar prezentowany jest pe?nowarto?ciowy (wolny od wad, nowy towar). W przypadku stwierdzenia przez Klienta po otrzymaniu towaru, ?e jest on uszkodzony (np. w trakcie transportu) powinien si? skontaktowa? ze Sprzedawc? w celu post?powania reklamacyjnego.

4.6. Wys?anie przez Klienta Zamówienia stanowi o?wiadczenie woli zawarcia z [prowadz?cym Sklep] Umowy sprzeda?y, zgodnie z tre?ci? Regulaminu.

4.7. Po z?o?eniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomo?? e-mail, zawieraj?c? ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umow? traktuje si? za zawart? z momentem otrzymania przez Klienta wiadomo?ci e-mail, o której mowa powy?ej.

4.9. Umowa sprzeda?y zawierana jest w j?zyku polskim, o tre?ci zgodnej z Regulaminem.


 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa si? pod adres wskazany przez Klienta w trakcie sk?adania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa si? przesy?k? kuriersk? lub poprzez odbiór osobisty.

Koszty dostawy wynosz? 10 z? dla przesy?ek kurierskich przy przedp?acie (za pobraniem 15,00 z?).

Dodatkowo koszty dostawy zostan? wskazane w czasie sk?adania Zamówienia. W przypadku darmowej wysy?ki, Sklep wysy?a zamówienie za po?rednictwem przesy?ki kurierskiej.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi do 3 dni roboczych licz?c od dnia wys?ania przez Klienta Zamówienia, dla przewa?aj?cej wi?kszo?ci zamówie? s? to jednak 24 godziny. Termin oczekiwania na zap?at? przy przedp?acie od klienta wynosi 7 dni roboczych. Po tym czasie, w przypadku braku odnotowania p?atno?ci, zamówienie klienta mo?e zosta? anulowane.

5.4. Klienci mog? uzyska? dost?p do niniejszego Regulaminu w ka?dym czasie za po?rednictwem odsy?acza zamieszczonego na stronie g?ównej serwisu www.tele-shop.pl oraz pobra? go i sporz?dzi? jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udost?pnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowie? Umowy sprzeda?y Towarów nast?puje poprzez przes?anie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez do??czenie do przesy?ki zawieraj?cej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

 

VI. Ceny i metody p?atno?ci

6.1. Ceny Towarów podawane s? w z?otych polskich i zawieraj? wszystkie sk?adniki, w tym podatek VAT, c?a oraz wszelkie inne sk?adniki

6.2. Klient ma mo?liwo?? uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego w PKO: 22 1020 3017 0000 2102 0376 5187.

b.) kurierowi przy odbiorze towaru

c.)  p?atno?ci poprzez PayU.pl  – us?uga p?atno?ci kart? kredytow? lub bezpo?rednimi przelewami z wi?kszo?ci polskich banków obs?ugiwana przez firm? PayU (Z?o?enie zamówienia oznacza akceptacj? przez kupuj?cego tre?ci niniejszego regulaminu. Poprzez z?o?enie zamówienia, Klient o?wiadcza, i? wyra?a zgod?, zgodnie z ustaw? o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz.926 z pó?n. zm.) na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez tele-shop.pl. Sklep oraz PayU.pl s? Administratorami Danych Osobowych - przy tej formie zap?aty, obs?ug? p?atno?ci przejmuje firma PayU S.A. i do niej s? przekazywane  wymagane dane. W celu realizacji przesy?ki, dane mog? by? równie? przekazane firmom zajmuj?cym si? dostarczeniem przesy?ki (kurier). Dane s? zbierane w celu realizacji zamówienia oraz je?eli klient wyrazi ch?? otrzymywania newslettera, do przekazywania mu informacji handlowych (na adres e-mail podany podczas sk?adania zamówienia i przy zaznaczeniu opcji otrzymywania newslettera).

 


 

VII. Uprawnienie do odst?pienia od umowy

7.1. Klientowi, b?d?cemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przys?uguje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odst?pienia od umowy zawartej na odleg?o??, bez podania przyczyny, sk?adaj?c stosowne o?wiadczenie na pi?mie (na adres Sklepu podany w niniejszym Regulaminie) lub drog? elektroniczn? (zamowienia@tele-shop.pl) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru.

7.2. Od dnia z?o?enia o?wiadczenia o odst?pieniu od umowy, Klient w ci?gu 14 dni zobowi?zany jest odes?a? towar na adres Sklepu podany w niniejszym Regulaminie.

7.3. Prawo do odst?pienia od umowy przez konsumenta jest wy??czone w odniesieniu do umów:

• o ?wiadczenie us?ug, je?eli przedsi?biorca wykona? w pe?ni us?ug? za wyra?n? zgod? konsumenta, który zosta? poinformowany przed rozpocz?ciem ?wiadczenia, ?e po spe?nieniu ?wiadczenia przez przedsi?biorc? utraci prawo odst?pienia od umowy;
• w której cena lub wynagrodzenie zale?y od waha? na rynku finansowym, nad którymi przedsi?biorca nie sprawuje kontroli, i które mog? wyst?pi? przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy;
• w której przedmiotem ?wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed?ug specyfikacji konsumenta lub s?u??ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem ?wiadczenia jest rzecz ulegaj?ca szybkiemu zepsuciu lub maj?ca krótki termin przydatno?ci do u?ycia;
• w której przedmiotem ?wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz?towanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie mo?na zwróci? ze wzgl?du na ochron? zdrowia lub ze wzgl?dów higienicznych, je?eli opakowanie zosta?o otwarte po dostarczeniu;
• w której przedmiotem ?wiadczenia s? rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgl?du na swój charakter, zostaj? nieroz??cznie po??czone z innymi rzeczami;
• w której przedmiotem ?wiadczenia s? napoje alkoholowe, których cena zosta?a uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda?y, a których dostarczenie mo?e nast?pi? dopiero po up?ywie 30 dni i których warto?? zale?y od waha? na rynku, nad którymi przedsi?biorca nie ma kontroli;
• w której konsument wyra?nie ??da?, aby przedsi?biorca do niego przyjecha? w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je?eli przedsi?biorca ?wiadczy dodatkowo inne us?ugi ni? te, których wykonania konsument ??da?, lub dostarcza rzeczy inne ni? cz??ci zamienne niezb?dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst?pienia od umowy przys?uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us?ug lub rzeczy;
• w której przedmiotem ?wiadczenia s? nagrania d?wi?kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz?towanym opakowaniu, je?eli opakowanie zosta?o otwarte po dostarczeniu;
• o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyj?tkiem umowy o prenumerat?;
• zawartej w drodze aukcji publicznej;
•o ?wiadczenie us?ug w zakresie zakwaterowania, innych ni? do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, us?ug zwi?zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je?eli w umowie oznaczono dzie? lub okres ?wiadczenia us?ugi;
• o dostarczanie tre?ci cyfrowych, które nie s? zapisane na no?niku materialnym, je?eli spe?nianie ?wiadczenia rozpocz??o si? za wyra?n? zgod? konsumenta przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi?biorc? o utracie prawa odst?pienia od umowy.

7.4. W przypadku odst?pienia od umowy Sklep zwraca Klientowi warto?? towaru oraz najni?szy koszt przesy?ki zawarty w ninejszym Regulaminie (punkt 5.2.). Zwrotu Sklep dokonuje na nr konta lub adres podany przez Klienta. 

7.5. W przypadku odst?pienia od umowy zawartej na odleg?o??, umowa jest uwa?ana za niezawart?. To, co strony ?wiadczy?y, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ?e zmiana by?a konieczna w granicach zwyk?ego zarz?du. Zwrot powinien nast?pi? niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie 14 dni od dnia z?o?enia o?wiadczenia. Zakupiony towar nale?y zwróci? na poni?szy adres przesy?k? Poczty Polskiej (poza przesy?kami za pobraniem):

 

ISO TRADE

Mateusz Lasota

Al. Rzeczypospolitej 116

59-220 Legnica

 

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zosta? opakowany w odpowiedni sposób, zapewniaj?cy brak uszkodze? przesy?ki w trakcie transportu.
 

7.6. Informujemy, ?e w przypadku zawarcia Umowy sprzeda?y jako firma/przedsi?biorca prawo odst?pienia od umowy zawartej na odleg?o?? w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przys?uguje.
Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umo?liwiaj?ca odst?pienie od umowy zawartej na odleg?o?? jest ustaw? konsumenck?, reguluj?c? stosunki pomi?dzy przedsi?biorc? a Konsumentem, czyli osob? fizyczn? dokonuj?c? z przedsi?biorc? czynno?ci prawnej niezwi?zanej bezpo?rednio z jej dzia?alno?ci? gospodarcz? lub zawodow?.

 

VIII. Reklamacje dotycz?ce Towarów

8.1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta b?d?cego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodno?? z Umow? sprzeda?y Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie okre?lonym Ustaw? o szczególnych warunkach sprzeda?y konsumenckiej.

8.2. Klient mo?e sk?ada? Sklepowi reklamacje dotycz?ce zawartej Umowy na adres poczty elektronicznej: zamowienia@tele-shop.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu. Poprawnie z?o?ona reklamacja powinna zawiera? co najmniej: 
• imi?, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
• dat? zawarcia umowy stanowi?cej podstaw? reklamacji, 
• przedmiot reklamacji, ze wskazaniem ??dania Klienta, 
• wszelkie okoliczno?ci uzasadniaj?ce reklamacj?.

W miar? mo?liwo?ci prosimy o do??czenie fotografii przedstawiaj?cej defekt, u?atwi to dalsze post?powanie reklamacyjne. Je?eli podane w reklamacji dane lub informacje wymagaj? uzupe?nienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwraca si? do sk?adaj?cego reklamacj? o jej uzupe?nienie we wskazanym zakresie. Sklep rozpoznaje reklamacj? w terminie zgodnym z art. 110 oraz art. 111 Kodeksu Cywilnego  jej otrzymania w prawid?owej postaci. Odpowied? na reklamacj? wysy?ana jest na podany przez Klienta adres e-mail, b?d? na adres poczty tradycyjnej.

8.3. Je?li reklamowany towar jest sprawny, Sklep odsy?a go na koszt Klienta.

 

 

IX. Reklamacje w zakresie ?wiadczenia us?ug drog? elektroniczn?

9.1. Sklep podejmuje dzia?ania w celu zapewnienia w pe?ni poprawnego dzia?ania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowi?zuje si? usun?? w rozs?dnym terminie wszelkie nieprawid?owo?ci zg?oszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowi?zany jest niezw?ocznie powiadomi? Sklep o wszelkich nieprawid?owo?ciach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

9.3. Nieprawid?owo?ci zwi?zane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient mo?e zg?asza? mailowo pod adres zamowienia@tele-shop.pl.

9.4. W reklamacji Klient powinien poda? swoje imi? i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i dat? wyst?pienia nieprawid?owo?ci zwi?zanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

 

X. Ochrona danych osobowych

10.1. Sklep zobowi?zuje si? do ochrony danych osobowych zgodnie z ustaw? o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustaw? o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podaj?c przy sk?adaniu zamówienia swoje dane osobowe Sklepowi wyra?a zgod? na ich przetwarzanie przez Sklep w celu realizacji z?o?onego zamówienia. Klient ma w ka?dej chwili mo?liwo?? wgl?du, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

10.2. Wykorzystanie ciasteczek ("cookies"). Aplikacja mo?e wykorzystywa? ciasteczka, które s?u?? identyfikacji przegl?darki podczas korzystania z serwisu. Ciasteczka nie zawieraj? ?adnych danych osobowych.

10.3. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klientów serwisu mog? zosta? udost?pnione pracownikom Inspektoratu, zgodnie z ustaw? o ochronie danych osobowych.

10.4. W przypadku naruszenia Regulaminu serwisu, naruszenia prawa lub gdy b?d? wymaga?y tego przepisy prawa, Sklep mo?e udost?pni? dane organom wymiaru sprawiedliwo?ci.

 

 

XI. Postanowienia ko?cowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powsta?ych pomi?dzy Sklepem, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane s?dom w?a?ciwym zgodnie z postanowieniami w?a?ciwych przepisów Kodeksu post?powania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powsta?ych pomi?dzy Sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane s?dowi w?a?ciwemu ze wzgl?du na siedzib? Sklepu.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj? zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? oraz inne w?a?ciwe przepisy prawa polskiego.

11.4. Wszystkie towary obj?te s? 24-miesi?czn? gwarancj? rozpatrywane zgonie z art 561 Kodeksu cywilnego. Na wszystkie produkty posiadamy gwarancj? zwrotu bez podania przyczyny zgodnie z ustaw? z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego  (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z pó?. zm.).


§1 Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

§1 Aenean massa

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna.

  • venenatis faucibus
  • fringilla mauris
  • sodales sagittis
  • venenatis vitae
  • rhoncus ut
  • elementum semper nisi

Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.

§1 Curabitur ullamcorper

Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus.

Nach oben